A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII.16.)  Korm. rendelet 63. §-ának (1) bekezdése alapján az Agrárminisztérium nemzeti kifogásolásra  közzéteszi oltalom alatt álló eredetmegjelölések bejegyzésére, illetve termékleírás módosítására vonatkozó kérelmeket, illetve ezek mellékleteként a kérelmezett módosításokat is tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt termékleírásokat:

Az egyes termékleírásokhoz kapcsolódóan az abban meghatározott termőterületen és feldolgozási területen telephellyel vagy állandó lakóhellyel rendelkező természetes és jogi személyek – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 96. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján  a közzétételtől számított két hónapon belül kifogást nyújthatnak be, amelyet megfelelően kell indokolt nyilatkozat útján lehet megtenni.

A fenti termékleírásokkal kapcsolatos kifogások             ig nyújthatóak be.

A kifogást Dr. Nagy István miniszter úrnak kell küldeni és az Agrárminisztérium Borászati és Kertészeti Főosztályának (1052 Budapest Apáczai Csere János u. 9., e-mail-cím: QJlQYwYgDapXH8IVcNTNJZYm9ya2VydEBhbS5nb3YuaHU=, vagy 1392 Budapest Pf. 279.) kell címezni.

A kifogás elbírálására a 435/2021. (VII.16.)  Korm. rendelet 63.§- ának (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.