A 2013. március 1. március 31. közötti időszakban újra lehet egyéni tervet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz MVH), a 2011/2012 – 2015/2016 borpiaci években megvalósított, illetve megvalósítandó tevékenységekre.

Szőlőültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának az alábbi tevékenységek minősülnek
a) fajtaváltás (az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett fajta érvényes engedéllyel történő cseréje a borvidéki tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi fajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével);
b) ültetvény áttelepítése (egy adott terület érvényes engedéllyel történő betelepítése a borvidéki tervben meghatározott fajta és művelési mód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés).

A támogatással kapcsolatos információk

 1. A támogatás igénybevételéhez a borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv alapján egyéni tervet kell készíteni.
 2. Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely az egyéni tervben megjelölt terület használója.
 3. Az MVH a 2012/2013 borpiaci évben benyújtott egyéni terveket a beérkezés sorrendjében 2013. június 30-ig bírálja el.
 4. Az egyéni tervek jóváhagyására rendelkezésre álló keretösszeg 70 000 000 euró.

A támogatás igénylésének feltételei

 1. Egyéni tervet benyújtani a 2012/2013 borpiaci évben 2013. március 1. és március 31. közötti időszakban lehet. A benyújtás időpontjának az egyéni terv postára adásának napja minősül.
 2. Az egyéni tervet egy eredeti példányban postai úton kell benyújtani az MVH részére.
 3. Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be.
 4. Az egyéni terv főlapból és betétlapból áll. Egy betétlap olyan összefüggő területre vonatkozhat, amely tekintetében megegyezik a tevékenység, a művelet, a művelet végrehajtásának borpiaci éve, a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen szereplő szőlőfajta kategóriája, a terület lejtése, a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája, a szőlőiskola típusa, és eléri a 0,2 ha területnagyságot.
 5. Támogatás csak az egyéni terv benyújtásakor hatályos borvidéki tervben meghatározott feltételeknek megfelelően, és a rendeletben felsorolt esetek kivételével, az egyéni terv alapján végrehajtott tevékenységre igényelhető.
 6. A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévő, összefüggő területen megvalósított tevékenységek valamelyikére lehet igénybe venni.
 7. Támogatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot használt fel, amely lehet
  - engedélyes árutermelő szőlőiskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, minősített ültetési anyag,
  - hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szőlőiskolában, saját célra előállított ültetési anyag vagy,
  - nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén, a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési anyag.
 8. Kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzése, valamint felhasználása támogatható.
 9. Az egyéni terven szereplő tevékenység végrehajtását követően a támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton az MVH részére kell benyújtani.
 10. A támogatási kérelmeket az adott borpiaci évben az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan 2014-től április 1. és július 15. közötti időszakban lehet benyújtani, a benyújtás időpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minősül.
 11. 2013-ban támogatási kérelmet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján kell benyújtani.
 12. Támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki (amely) az MVH által jóváhagyott egyéni tervvel rendelkezik.
 13. Adott borpiaci évben egy kérelmező több támogatási kérelmet is benyújthat.
 14. Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.
 15. A támogatási keret túligénylése esetén, a keretkimerülés napján teljessé vált támogatási kérelmek közötti sorrend a támogatási kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos.
 16. A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a tevékenység megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni ellenőrzése megtörtént.
 17. Az egyes műveletek elvégzését, annak szakszerűségét, valamint az adott műveletre igényelt támogatási összegre való jogosultságot az MVH a helyszíni ellenőrzés alapján állapítja meg.
 18. A helyszíni ellenőrzést az MVH a tevékenység megvalósításának elbírálására alkalmas időben, a tenyészidőszakon belül végzi el.
 19. Támogatás abban az esetben fizethető ki, amennyiben az MVH helyszíni ellenőrzése megállapítja, hogy a támogatási kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben elvégezték.
 20. Nem, vagy szakszerűtlenül elvégzett művelet esetén, vagy ha az ültetvény nem minősül művelt ültetvénynek, az adott műveletre támogatás nem fizethető.
 21. A támogatás kifizetésének határideje a támogatási kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.
 22. Ha az adott pénzügyi év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott pénzügyi évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre a támogatási kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, a támogatási kérelem benyújtását követő pénzügyi évben kerül sor.
 23. A támogatással érintett ültetvényt a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.

Az egyéni tervhez csatolandó dokumentumok

 1. Ha a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul vagy valósult meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokirat a Rendelet 4. melléklete szerint, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni.
 2. Ha a tevékenység más jogával terhelt ingatlanon valósul vagy valósult meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokirat a Rendelet 4. melléklete szerint, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni.
 3. A tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély másolata.
 4. A hegybíró igazolása a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontszámáról.

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok

 1. Az ültetvény támrendszeréről készített vázrajz.
 2. Az ültetvényleltár a Rendelet 5. melléklete szerint.
 3. Szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolata, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a certifikációs címke, vagy származási igazolás másolata.
 4. Amennyiben az egyéni tervhez mellékelt a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély módosult, úgy annak másolata.