Promóciós tevékenységek harmadik országok piacán (2015)

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson az ügyfelek számára, de nem helyettesíti a mindenkor hatályos jogszabályokat, csupán segítheti azok megértését. Amennyiben a tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A borászati promóciós programjavaslat benyújtásának szabályai

A borászati termékek harmadik országokban történő promóciójára vonatkozó programjavaslatot a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztályára (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) kell 2015. március 2. és március 23. között személyesen, illetve postai úton benyújtani egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, valamint egy példányban elektronikus adathordozón. A programjavaslat nyomtatványa a kormányzati szőlészeti-borászati honlapról érhető el.

A programjavaslathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
1.     az alapító okiratot, ha a kérelmező alapító okirattal rendelkezik,
2.     ha a kérelmező olyan civil szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a szőlészeti termelő, borászati termelő, illetve szőlészeti és borászati felvásárló, akkor kérjük                                                                                                  a. csatoltan küldje meg tagnyilvántartását,s igazolja, hogy mely tagok alapján felel meg a rendeletben előírt követelménynek,                                                b. alapszabályával igazolja, hogy a szervezet szőlészeti és borászati tevékenységet végez
3.     a program leírását, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a.      általános háttér, piaci helyzet és kereslet a program célországában vagy célországaiban (5–30 gépelt oldal terjedelemben),
b.     számszerűsített és pontosan mérhető célkitűzés, célkitűzések,
c.      a program stratégiája,
d.     célcsoport, célcsoportok leírása,
e.      a közvetítendő alapvető üzenetek,
f.      a megvalósítani kívánt akciók részletes, költségtervvel alátámasztott bemutatása,
g.     a program költségvetése akciók és borpiaci negyedévek szerinti bontásban,
4.     az egyes akciók megvalósítására vonatkozó ütemtervet, továbbá médiatervet, ha a kérelem médiabeli akciókat tartalmaz,
5.     a program várható eredményeinek, hatásainak összefoglalóját,
6.     annak igazolását, hogy a kérelmező elegendő erőforrással rendelkezik a borászati promóciós program megvalósításához, képes a célországba irányuló kereskedelemre, s elegendő termék áll rendelkezésre a várható piaci igények kielégítésére,
7.     a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, harminc napnál nem régebbi igazolást az igényelt támogatás 15%-ának megfelelő összegben,
8.     ha a kérelmező harmadik országokban korábban már folytatott borászati termékértékesítést, az e tevékenység bemutatására és igazolására szolgáló iratokat,                                                                                                           9. a program megvalósítására alkalmas szakember meglétének igazolása.

Akciók, költségvetés, ütemterv

Támogatás oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termék promóciójára vonatkozhat. A programjavaslat nyomtatványán az alapul szolgáló termékek körét e követelménnyel összhangban kell megadni.

A programjavaslat leírásában az általános háttér, piaci helyzet és kereslet bemutatásakor a tervezett akciók és a célországbeli jogszabályok közötti összhang meglétére is ki kell térni.

A megvalósítani kívánt akciók részletes, az egyes borpiaci negyedévekre vonatkozó költség- és ütemtervvel alátámasztott bemutatására (3. §, 2. f.) a Földművelésügyi Minisztérium további táblázatokat rendszeresített.

A táblázatban az akció típusaként az alábbi kategóriák jelölhetőek meg:
    PR-tevékenységek, promóciós és reklámtevékenységek;
    nemzetközi jelentőségű eseményeken, vásárokon, kiállításokon való részvétel;
    tájékoztató kampányok;
    új piacok felmérése a piacbővítés érdekében;
    a tájékoztató és promóciós intézkedések eredményeit felmérő tanulmányok.

Célkitűzések, várható eredmények

A program számszerűsített és pontosan mérhető célkitűzései (3.§, 3. b.) és várható eredményeinek, hatásainak összefoglalója (3.§, 6.) az elérni kívánt kimeneti, eredmény- és hatásmutatókon alapulhat. A kimeneti mutatók — a program keretében elvégzett tevékenységek mérőszámaként — többek között az alábbiak lehetnek:
    a program keretében szervezendő rendezvények, kóstolók száma,
    a piaci igények alakulására befolyással bíró s a program által elért személyek száma.

Az eredménymutatók az elvégzett tevékenységek közvetlen hatásait fejezhetik ki, így például mérhetik
    az egyes rendezvényeken részt vevő és a kérelmezővel kapcsolatba lépő szakértők, újságírók, kereskedők számát,
    a tájékoztató kampányok időszakában a helyi sajtóban megjelenő cikkek, tudósítások számát.

A hatásmutatók az egyes akciók távlati, a kereskedelem alakulásában ténylegesen megmutatkozó hatásait fejezhetik ki. Ilyenek lehetnek
    általános és a kérelmező szintjén mutatkozó értékesítési adatsorok alakulása,
    az érintett termék fogyasztásának változása,
    a program előtti és a program megvalósítását követő értékesítési költségek összehasonlítása.

Kapacitás

A kérelmező a rendelkezésére álló erőforrásokat, kapacitásait (3. §, 2. g.) többek között a 2014. évi (ennek hiányában a 2013. évi) éves beszámolóval, üzleti jelentéssel, a rendelkezésre álló borászati termékek nagyságát például a hegybíró részére megküldött, a 2013/2014. borpiaci évre vonatkozó készletjelentéssel igazolhatja. E dokumentumok másolatainak benyújtása mellett a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az akciókat alapvetően saját szervezésben vagy végrehajtó szervezet közreműködésével kívánja megvalósítani. Előbbi esetben be kell mutatnia, hogy rendelkezik a célországbeli rendezvényszervezéshez szükséges megfelelő személyzettel. A kérelmezőnek ki kell térnie továbbá arra is, hogy miképpen kívánja biztosítani, hogy az egyes akciók megvalósításának költsége nem haladja meg a szokásos piaci árat.

Ha a kérelmező a program megvalósításában végrehajtó szervezet közreműködését tervezi, a rendelkezésére álló erőforrásokat a végrehajtó szervezet szintjén is be kell mutatnia, aminek (többek között a végrehajtó szervezet székhelye szerinti állam társasági joga szerinti megfelelő számviteli dokumentum csatolásával) a végrehajtó szervezet eddigi tevékenységére, főbb gazdasági adataira, valamint a megfelelő személyzetre kell kiterjednie.  

Az újonnan alapított szervezetek kapacitásuk meglétét a tagjaikra vonatkozó megfelelő dokumentumok benyújtásával igazolhatják.

Vonatkozó jogszabályok

A borászati promóciós programokra vonatkozó szabályokat az alábbi rendeletek tartalmazzák:
    az 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke,
    az 555/2008/EK bizottsági rendelet 4. és 5. cikke,
    a 4/2015. (II. 19.) FM rendelet.

Menü

Főoldal

Navigáció