2012. november 5-étől újra igényelhető támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH) olyan új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét.

A támogatással kapcsolatos információk

 1. A támogatás mértéke mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő igénylők esetében a vásárolt gépek nettó vételárának 40%-a, míg nagyvállalatoknál annak 20%-a.
 2. A támogatási keret összege a 2012/2013 borpiaci évben 4 millió euró, az e keretösszegen felül benyújtott kérelmeket az MVH átütemezi a következő borpiaci évre, és azok az új időszak elsőként benyújtott kérelmeinek minősülnek.
 3. A benyújtott támogatási kérelmeket a Hivatal a beérkezés sorrendjében bírálja el.

A támogatás igénylésének feltételei

 1. A borászati gépnek, berendezésnek szerepelnie kell az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) a 2012. október 1-jén lezárt, hatályos borászati gépkatalógusban. Az említett katalógust innen lehet letölteni.
 2. Csak 2012. március 1-jét követően vásárolt a borászati gép, berendezés után igényelhető támogatás, amelynek vételárat a támogatási kérelem benyújtásáig teljes egészében megfizette a kérelmező.
 3. A támogatási kérelem 2012. november 5-e és 2012. december 14-e közötti időszakban nyújtható be.
 4. Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, ami azonban több gépre is vonatkozhat.
 5. Az támogatás összege 1-100 millió Ft. Kivételt jelentenek azon vállalkozások, amelyek 2011. évi árbevétele nem érte el az 50 millió Ft-ot. Az ő esetükben a támogatási összegnek nincs alsó határa. (változás az előző évi feltételekhez képest).
 6. A támogatás csak az MVH által rendszeresített formanyomtatványon igényelhető. Ezt itt érhetik el.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok

 1. A gép vásárlásához kapcsolódó
  - adás-vételi szerződések másolata,
  - (esetleges) hitelszerződések másolata,
  - számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolatai. A számla vevőpéldányán fel kell tüntetni a tétel vámtarifa számát vagy Kombinált Nómenklatúra-kódját, a támogatást kérelmező regisztrációs számát, valamint azt, hogy a számlát „a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be”,
  - szállítólevél vagy szállítólevelek másolatai.
 2. A gépre vonatkozó
  - hiánytalanul kitöltött tárgyi eszköz nyilvántartó lap és főkönyvi kivonat, vagy naplófőkönyv, vagy pénztárkönyv, vagy bevétel és költség nyilvántartás másolata,
  - jótállási jog érvényesítéséhez szükséges okirat másolata,
  gyártási időpontot igazoló dokumentum másolata,
  - üzembe-helyezési jegyzőkönyv másolata.
 3. A borászati hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti példánya. Ezt a bizonyítványt akár e-mailben is igényelhetik a eKYlxkNDvZ3ZmWYm1pQG5lYmloLmdvdi5odQ== címen. Az igényléshez innen tölthető le a sablon.
 4. Az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott gép szabályszerű működtetését lehetővé tevő, a borászati hatóság által kiállított működési engedély másolata.
 5. Az üzemeltetési helyre vonatkozó egyszerűsített adóraktári vagy pezsgőadóraktári engedély másolata.
 6. Gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén, a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó két évi beszámoló eredménykimutatásának és mérlegének másolata.
 7. Őstermelő, egyéni vállalkozó esetén az utolsó két év adóbevallásának másolata.
 8. A gép nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetén nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan. Ennek sablona innen tölthető le.
 9. Az angoltól különböző idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmácsigazolványának másolata.

További információk, letölthető anyagok
A támogatásról további részletes információkat a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet  – 2012. október 12-től hatályos szövege –, valamint a 159/2012. (IX. 12.) MVH közlemény tartalmaz.
A NÉBIH hatósági bizonyítványának igényléséhez szükséges kérelem sablona.
A nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetés esetén teendő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat sablona.